Homunculus

Studenckie Koło Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego

 

Studenckie Koło Naukowe 'Homunculus'

Działalność SKN 'Homunculus'

SKN 'Homunculus' prowadzi działalność zarówno naukową, jak i popularyzatorską.

Studenci prowadzą własne projekty badawcze, które poświęcone są przede wszystkim badaniom behawioralnym. Prowadzimy badania nad zachowaniami eksploracyjnymi, lękowymi, socjalnymi i seksualnymi zwierząt. Nasze doświadczenia poświęcone są badaniom stresu, uczenia się, a także odporności. Modelowym zwierzęciem w naszych badaniach jest szczur. Szczegółowe informacje o zrealizowanych badaniach można znaleźć w zakładce projekty.

Wyniki naszych doświadczeń prezentujemy na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. W naszym dorobku mamy kilkanaście doniesień konferencyjnych oraz 1 pracę oryginalną. Szczegółowe informacje o naszym udziale w konferencjach można znaleźć w zakładce konferencje.

Istotną częścią działalności Koła są akcje popularyzatorskie. Studenci bierą czynny udział w różnych przedsięwzięciach promujących naukę. Rokrocznie uczestniczymy aktywnie w organizacji Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Organizujemy Dni Mózgu i Krwawy Piątek. Uczestniczymy w Targach Akademia, Magii Nauki i programie Poznaj pracę biologa. Ponadto gościmy z warsztatami w Polskiej Akademii Dzieci i Uniwersytecie Dzięciecym Unikids. Szczegółowe informacje o prowadzonych przez nas akcjach popularnonaukowych można znaleźć w zakładce akcje.

Jednak nie samą nauką żyją homunculusowicze. Chętnie spotykamy się we własnym gronie również poza uczelnią. Integracji sprzyjąją wyjazdy zarówno na konferencje, jak spotkania ogniskowe i inne. Do tradycji weszła również wigilia kółkowa.

Obchody 10-lecia działalności SKN 'Homunculus'

16 grudnia 2011 r. odbyło się uroczyste, otwarte spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Homunculus, na którym świętowaliśmy 10-lecie działalności Koła.O godzinie 16:00 Prezes Koła Kacper Ptaszek oraz Wiceprezes Beata Kwiatkowska otworzyli spotkanie i powitali gości: prof. Marka Ziętarę, prof. Annę Herman-Antosiewicz i dr Beatę Michno (Dziekanów Wydziału Biologii), prof. Juliusza Tokarskiego (który był Kierownikiem Katedry Fizjologii Zwierząt w chwili powołania Koła), dr Krystynę Burkiewicz (Pełnomocnika ds. Promocji Wydziału), pracowników Katedry Fizjologii Zwierząt, studentów Wydziału oraz przede wszystkim Członków SKN Homunculus, zarówno tych obecnych, jak i byłych.

Następnie głos zabrali prof. Juliusz Tokarski oraz dr Krystyna Burkiewicz. Wspominali czasy, w których sami działali w kołach naukowych, podkreślili znaczenie działalności SKN Homunculus i życzyli dalszych sukcesów.

Po ciepłych słowach pod adresem Koła rozpoczął się pokaz filmu pt. "Co to jest homunculus?", w którym dzieci, młodzież i dorośli odpowiadali co to jest, wg nich, homunculus oraz co przedstawia postać homunculusa.

Ponieważ żadna z pytanych osób nie odpowiedziała poprawnie na zadane pytanie, połączyliśmy się przez internet z dr. Tomaszem Cecotem (jednym z założycieli Koła), który w syntetyczny sposób przedstawił czym jest homunculus.

Po wykładzie rozpoczęła się projekcja filmu ukazującego dorobek naukowy Koła oraz udział Członków Koła w przedsięwzięciach poświęconych popularyzacji biologii.

Następnie odbył się pokaz filmu pt. "Na Kładki", który z przymrużeniem oka ukazał działalność Koła.

Po filmie niespodziewanie w zaprzęgu złożonym ze szczurów przybył św. Mikołaj. Szczurki rozdały wszystkim drobny upominek, a św. Mikołaj wręczył nagrody finalistom konkursów z okazji 10-lecia Koła: Fizjologicznego Konkursu Artystycznego oraz Konkursu na Projekt Badawczy. Laureatkami konkursu artystycznego zostały Anna Kuczyńska i Magdalena Kubiak. Laureatką konkursu naukowego została Martyna Siudak. Więcej informacji o konkursach można znaleźć poniżej.

Na koniec głos zabrał prof. Marek Ziętara, który podziękował studentom za trud jaki wkładają w pracę w Kole.

Po części oficjalnej wszyscy udali się na poczęstunek. Obok urodzinowego tortu z jadalnym zdjęciem Członków Koła, zasmakować można było w wielu przygotowanych przez członków Koła ciastach i ciasteczkach, m.in. w kształcie szczura, a także w sushi (bynajmniej nie ze szczura).

W trakcie poczęstunku można było podziwiać prace, które zostały zgłoszone na konkurs artystyczny.

Po pożegnaniu gości Członkowie Koła udali się wznieść urodzinowy toast do jednego z gdańskich pubów.

Filmy pt. "Co to jest Homunculus?" oraz "Na Kładki" przygotowali Aleksandra Uzarska, Joanna Gołębiewska, Arek Działoszewski i Jan Ruciński. Prezentację o dorobku naukowym Koła przygotowała Magda Gappa. Poczęstunek przygotowali Agnieszka Wądołowska, Iwona Niekraszewicz, Beata Tyda, Paulina Pobłocka, Marta Pobłocka, Aleksandra Plotta, Beata Kwiatkowska, Joanna Gołębiewska, Aleksadnra Uzarska, Grażyna Butrykowska i Jan Ruciński. W przygotowania do uroczystości włączyli się wszyscy Członkowie Koła.

galeria: 10-lecie Koła

galeria: Na planie filmowym


Konkursy z okazji 10-lecia SKN 'Homunculus'

Z okazju 10-lecia Koła, przygotowaliśmy dwa konkursy: Konkurs na Projekt Badawczy oraz Arystyczny Konkurs Fizjologiczny. Listę laureatów konkursów oraz nagrodzone prace można zobaczyć na stronie poświęconej konkursom.

strona konkursów


Plakaty na 10-lecie SKN 'Homunculus'

    

Statut SKN 'Homunculus'

§ 1

Studenckie Koło Naukowe Fizjologów Uniwersytetu Gdańskiego "Homunculus", zwane dalej Kołem, jest zrzeszeniem studentów opartym na zasadach dobrowolności.

§ 2

Pełna nazwa zrzeszenia brzmi: Studenckie Koło Naukowe Fizjologów Uniwersytetu Gdańskiego „Homunculus”.

§ 3

Siedzibą Koła jest Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego.


I. Cele i zadania Koła

§ 4

Celem i zadaniem Koła jest:

 • rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów;
 • prowadzenie w ramach i pod kierownictwem Uczelni prac naukowo-badawczych w celu wyrobienia samodzielności badawczej;
 • rozszerzanie i pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów;
 • rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej;
 • pomoc w zdobywaniu podręczników, dzieł źródłowych i innych środków pomocnych w studiowaniu.

§ 5

Cele swoje Koło realizuje poprzez działalność w granicach określonych ustawami RP i Statutem Uniwersytetu Gdańskiego, a w szczególności:

 • pracę członków Koła;
 • organizowanie studenckich konferencji naukowych;
 • uczestnictwo w konferencjach towarzystw naukowych;
 • organizowanie prelekcji, wykładów, itp.;
 • pokazy filmów, slajdów, itp.;
 • organizowanie wycieczek i obozów;
 • organizowanie studenckich wyjazdów zagranicznych;
 • wymianę praktyk ze studentami zagranicznymi;
 • prowadzenie własnej biblioteki;
 • wydawanie skryptów i informatorów;
 • organizowanie spotkań towarzyskich.


II. Władze Koła

§ 6

Ogólną opiekę nad Kołem sprawuje pracownik naukowy Katedry Fizjologii Zwierząt UG, zwany dalej Opiekunem Koła.

§ 7

 1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie Członków.
 2. Raz do roku, najpóźniej do dwóch miesięcy od rozpoczęcia nowego roku akademickiego, Zarząd Koła zwołuje Walne Zebranie Członków w celu złożenia sprawozdań z działalności Koła i wyboru nowego Zarządu.
 3. Walne Zebranie Członków może być zwołane w trybie nadzwyczajnym, w innych ważnych celach przez:
  • Zarząd Koła;
  • na wniosek co najmniej 1/3 Członków Koła;
  • Opiekuna Koła.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków Koła zapadają zwykłą większością głosów.
 5. Zwołujący Walne Zebranie Członków ma obowiązek poinformować Członków o zebraniu co najmniej na 10 dni przed jego terminem.

§ 8

W okresie między Walnymi Zebraniami Członków działalnością Koła kieruje Zarząd Koła. Jest on pełnomocnym reprezentantem Koła.

§ 9

 1. Walne Zebranie Członków wybiera w głosowaniu tajnym Prezesa Koła oraz trzech Członków Zarządu Koła.
 2. Zarząd Koła na pierwszym posiedzeniu konstytuuje się w składzie: Prezes, dwóch V-ce Prezesów, Sekretarz. Zarząd obierany jest na jeden rok.
 3. Na czas swojej dłuższej nieobecności Prezes wyznacza jednego z V-ce Prezesów do pełnienia funkcji Prezesa lub pozostawia tą decyzje Zarządowi Koła.
 4. Prezes Koła ma obowiązek zwoływać zebrania Zarządu oraz spotkań Członków Koła. Prezes Koła odpowiada za stan finansowy Koła.
 5. Sekretarz Koła odpowiada za dokumenty związane z działalnością Koła.

§ 10

Zarząd Koła jest odpowiedzialny przed Walnym Zebraniem Członków oraz przed władzami uczelni.

§ 11

 1. Zarząd Koła zbiera się co najmniej raz na dwa miesiące. Nie jest to konieczne w przerwie zimowej i letniej.
 2. Zebranie Zarządu zwołuje Prezes lub V-ce Prezes.
 3. Prezes Koła jest zobowiązany zwołać Zebranie Zarządu Koła na wniosek Opiekuna Koła.

§ 12

Uchwały Zarządu Koła podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej trzech Członków Zarządu.


III. Członkowie Koła

§ 13

 1. Członkami mogą być studenci Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. W swojej działalności Koło powinno dążyć do tego, by jak najwięcej Członków absolwentów utrzymywało kontakt z kołem i brało udział w jego pracach.

§ 14

Przyjmowania nowych Członków dokonuje Zarząd Koła.

§ 15

Członkowie Koła mają prawo:

 • korzystania z wszelkich urządzeń Koła;
 • brać udziału we wszelkich imprezach Koła;
 • zabierania głosu we wszystkich sprawach dotyczących działalności Koła;
 • brać udział w pracach badawczych Katedry Fizjologii Zwierząt UG, za zgodą pracowników naukowych kierujących danymi pracami.

§ 16

Członkowie Koła mają czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 17

Członkowie Koła mają następujące obowiązki:

 • przestrzeganie Statutu Koła;
 • realizowanie zadań i celów Koła;
 • branie czynnego udziału w pracach Koła;
 • godnego reprezentowania Koła;
 • płacenia składek w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków;
 • uczęszczanie na Walne Zebranie Członków.

§ 18

W razie nieprzestrzegania Statutu Koła Członek może zostać skreślony z listy Członków Koła przez Walne Zebranie Koła.


IV. Postanowienia końcowe

§ 19

Działalność Koła finansowana jest z funduszy własnych i przyznanych przez Uczelnię oraz przez sponsorów.

§ 20

 1. Statut Koła jest uchwalany przez Walne Zebranie Członków ilością głosów nie mniejszą niż 50 % Członków Koła.
 2. Statut Koła obowiązuje po zatwierdzeniu go przez Rektora.
 3. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane w tym samym trybie.

§ 21

Studenckie Koło Naukowe Fizjologów Uniwersytetu Gdańskiego „Homunculus” może zostać rozwiązane na Walnym Zebraniu Członków ilością głosów nie mniejszą niż 3/4 Członków Koła.


Gdańsk, 15 listopada 2011 r.

© Studenckie Koło Naukowe 'Homunculus'